Nezávislá pilotná štúdia, ktorú vydalo Euroscience Open Forum (ESOF), poukazuje na skutočnosť, že výskum financovaný Európskou výskumnou radou (ERC) a uplatňujúci tzv. „prístup zdola“ zaznamenal významné prínosy. Viac ako 70% projektov, ktoré hodnotí štúdia, prinieslo prelomové výsledky alebo zaznamenalo výrazný pokrok. Štúdia dochádza k záveru, že ERC investuje skutočne do výskumu s vysokým rizikom, ale aj vysokými prínosmi a taktiež podstatne prispieva ekonomike a spoločnosti ako celku. Správa konštatuje, že granty ERC majú taktiež veľmi pozitívny dopad na profesionálnu dráhu vedcov.

Analyzovaných bolo 199 ukončených Starting a Advanced grantov, pričom správa uvádza, že zvyšných 25% hodnotených projektov vygenerovalo prínosné príspevky. Iba 4% podporených projektov neprinieslo zjavné vedecké výstupy.

Štúdia navyše poukazuje na fakt, že vplyv projektov nie je iba čisto vedecký. Tento kuriózne prebiehajúci výskum – bez akýchkoľvek tematických obmedzení, prináša benefity ekonomike a spoločnosti ako celku: takmer 50% projektov malo v tomto ohľade nejaký zjavný vplyv a pri ďalších takmer 10% bol tento vplyv významný. Nakoľko často trvá určitý čas, pokiaľ výsledky výskumu nájdu svoje uplatnenie, experti odhadujú, že najmenej tri štvrtiny výstupov z týchto projektov budú mať dopad na ekonomiku, alebo spoločnosť v strednodobom a dlhodobom horizonte.

Medzi ďalšie zistenia správy patrí, že ERC granty majú pozitívny vplyv na kariéru riešiteľov projektov a výrazne prispievajú ku konsolidácií výskumných tímov.

zdroj

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri