Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v rámci operačného program Výskum a inovácie dňa 2. augusta 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podporu inovácií a technologického transferu.

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zvyšovanie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené malé, stredné aj veľké podniky, pričom medzi oprávnené výdavky patrí obstaranie dlhodobého hmotného majetku (nákup výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologické celky a pod.) a nehmotného majetku (nákup softvéru, licencií a ostatných nehmotných aktív a pod.), a to za účelom realizácie inovačných opatrení, výsledkom ktorých bude inovácia produktu alebo procesu.

Na výzvu je vyčlenených celkovo 175 miliónov eur. Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt je 100 tis. EUR. Max. výška NFP predstavuje 5 mil. EUR/projekt. K uzavretiu výzvy dôjde až po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov, pričom termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je 30. september 2016.

výzvu nájdete tu

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri