Európska Komisia vydala správu hodnotenia inovácií „European Innovation Scoreboard 2016“, ktorá poskytuje porovnávacie hodnotenie výskumnej a inovačnej výkonnosti Európy.

Správa analyzuje osem inovačných oblastí ako ľudské zdroje; otvorený, excelentný výskumný systém; financie a podpora; firemné investície; väzby a súkromné podnikanie; duševné vlastníctvo; inovátori a ekonomické efekty. Celkovo bolo hodnotených 25 indikátorov, pričom hlavným zdrojom informácií boli údaje Eurostatu a OECD. Správa konštatuje pozitívne trendy v oblasti ľudských zdrojov, ako aj atraktívnosti, otvorenosti a kvality výskumných systémov. Negatívne trendy však boli zaznamenané pri investíciách do výskumu a rámcových podmienkach pre zapojenie podnikov do rizikového kapitálu a inováciách malých a stredných podnikov.   

Členské štáty EÚ boli zoradené do štyroch výkonnostných skupín na základe priemernej inovačnej výkonnosti. Medzi lídrov v oblasti inovácií boli zaradené krajiny ako Dánsko, Fínsko, Holandsko, Nemecko a Švédsko. Slovensko bolo zaradené do skupiny „miernych inovátorov“. Počas osemročného obdobia (2008 – 2015) sa zlepšila výkonnosť EÚ ako celku a tiež výkonnosť 21 členských štátov. V prípade siedmych členských štátov však bol dlhodobý vývoj výkonnosti negatívny, najhoršiu mieru rastu pritom dosiahlo Rumunsko.  

Pri pohľade na krajiny mimo EÚ, Švajčiarsko potvrdilo svoju pozíciu ako celkového inovačného lídra prekonaním všetkých členských štátov EÚ. V tohtoročnej správe je po prvýkrát zahrnutá výhľadová analýza inovačnej výkonnosti EÚ, v ktorej sa rozoberá nedávny vývoj, trendy a očakávané zmeny. Celkovo sa očakáva, že inovačný index EÚ v priebehu dvoch rokov pomerne výrazne vzrastie, a to asi o 2,5%. Na celosvetovej úrovni možno očakávať, že trendy zaznamenané v posledných rokoch budú pokračovať, pričom EÚ bude ďalej zmenšovať náskok Japonska a USA, pokiaľ ide o výkonnosť, náskok Južnej Kórey sa bude zvyšovať a náskok EÚ pre Čínou sa zmenší.

Inovačná výkonnosť Slovenska sa medzi rokmi 2008 až 2015 celkovo zvýšila (pokles bol zaznamenaný iba v rokoch 2011 a 2012). Relatívna inovačná výkonnosť vo vzťahu k EÚ dosiahla vrchol v roku 2014 na úrovni takmer 68% priemeru EÚ a 67% v roku 2015. Okrem inovačnej oblasti ľudských zdrojov je Slovensko pod priemerom EÚ vo všetkých inovačných oblastiach. Najlepšie výsledky indikátorov boli zaznamenané pri indikátoroch ako Podiel predaja nových inovácií a indikátore počtu absolventov doktorandského štúdia. Naopak, Slovensko je najslabšie v indikátoroch ako Príjmy z licencií a patentov zo zahraničia, Doktorandi z nečlenských krajín EÚ a PCT patentoch v sociálnych výzvach, Počtu doktorandov z nečlenských krajín EÚ, Investíciách rizikového kapitálu a PCT patentoch. Výkonnosť Slovenska vo väčšine inovačných oblastí a indikátorov sa však zlepšila. Najväčší nárast bol zaznamenaný pri indikátoroch ako Doktorandi z nečlenských štátov EÚ (16%), Komunitné obchodné značky (12%), ako aj Výdavky na VaV vo verejnom sektore (11%). Najväčší pokles bol však zachytený pri indikátoroch Podiel predaja nových inovácií do zahraničia (až -25%) a Výdavky na nevýskumné inovácie (-8,8%). 

správa

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri